Ano ang tayutay

images Ang Tayutay ay sadyang paglayo sa paggamit ng mga pangkaraniwang salita upang maging kaakit-akit at mabisa ang pagpapahayag.

Uri ng Tayutay

 1. Pagtutulad (Simile) – uri ng paghahambing ng dalawang magkaibang bagay na ginagamitan ng mga pariralang katulad ng, gaya ng, at iba pa. Halimbawa: Ang mga mata mo’y sing ningning ng mga bituin sa langit.
 2. Pagwawangis (Metaphor) – ikalawang uri paghahambing na katulad din ng pagtutulad ngunit ito’y tiyakang paghahambing at hindi gumagamit ng ng mga pariralang tulad ng, gaya ng, at iba pa. Halimbawa: Ang iyong mga mata’y maningning na bituin sa akin.
 3. Pagmamalabis (Hyperbole) – lubhang pinalalabis o pinakukulang ang tunay na kalagayan ng tao, bagay, o pangyayari. Halimbawa: Nag-aapoy sag alit si Mang Berto sa kanyang anak na nagtanan.
 4. Pagbibigay ng Katauhan (Personification) – Pagbibigay ng katangian ng isang tao sa bagay na walang buhay. Halimbawa: Umiiyak ang langit sa pagpanaw ng butihing mamamayan.
 5. Pagpapalit-saklaw (Synechdoche) – pagpapahayag sa pamamagitan ng pagbanggit sa bahagi bilang pagtukoy sa kabuuan. Halimbawa: Libong tao ang nawalan, nang ang gubat ay masira.
 6. Pagtawag (apostrophe) – pakikipag-usap sa karaniwang bagay na malayo o wala naman. Halimbawa: O, Panginoon Diyos kami po ay Iyong gabayan sa bawat araw.
 7. Pag-uyam (Irony) – isang pangungutya sa pamamagitan ng paggamit ng mga salitang kapuri-puri ngunit kabaligtaran naman ang kahulugan. Halimbawa: Napakaganda ng iyong buhok, bagay gamiting panglinis ng bahay.
 8. Pagtatanong (rhetorical question) – pahayag na gumagamit ng tanong na hindi naghihintay ng sagot. Sa pamamagitan nito ay nailalahad ang katanungan at kapamilyang kasagutan kung matatanggap o hindi ang isang bagay. Halimbawa: Bakit nagkaganito ang mahal kong kalikasan?
 9. Pag-uulit (alliteration) – nakikita ang tayutay na ito saanmang bahagi ng taludtod o pangungusap kapag ang unang titik o pantig ng salita ay inuulit ng ilang beses. Halimbawa: magsimula tayong lahat magsimula para sa pagbabago magsimula upang kaunlaran ay makamtan.
 10. Paghihimig (onomatopoeia) – paggamit ng mga salita na kung ano ang tunog ay siya ring kahulugan. Halimbawa: Ang sagitsit ng hangin ay nagbabadya ng paparating na panganib.
 11. Pagtatambis (antithesis o oxymoron) – pagsasama-sama o pag-uugnay-ugnay ng dalawang bagay na magkasalunagt nang mangingibabaw lalo ang katangiang ipinahahayag. Halimbawa: Mabait – masama, marunong – mangmang, kaakit-akit – kasuklam-suklam. Ilang katangiang makikita sa mga taong nilalang ng Diyos.
 12. Pagtanggi (litotes) – Hindi ang pangunahing hudyat nitong salita na sa akda ay sadyang pagsalungat, pagpigil o di pagsang-ayon, ngunit ito’y pakunwari lamang, isang kabaliktaran, sapagkat ang hindi ay sadyang nagpapahiwatig ng pagtulot o pahintulot. Halimbawa: Hindi sa ayoko sa taong minamahal mo, nais ko lamang muna ay mag-igi ka sa iyong pag-aaral.